سایت سرگرمی تفریحی

پند و اندرز

There’s some mighty fine advice in these words, even if you’re not
superstitious .. This Lotus Touts has been sent to you for good luck
from the Anthony Robbins organization . It has been sent around the
world ten times so far .

یک سری نصیحت داخل جملات زیر هست
لطفآ این نامه را خرافات ندانید
این نامه بیش از ۱۰ بار در سراسر دنیا چرخیده

Do not keep this message .
این نامه را نزد خود نگه ندارید

ONE . Give people more than they expect and do it
cheerfully .

توقع مردم را بیشتر از آنچه که هست بر آورده کرده و آنها را خوشحال کنید

TWO . Marry a man/woman you love to talk to . As you get older, their
conversational skills will be as
important as any other .

با کسی ازدواج کنید که همیشه برای صحبت با او مشتاق هستید زیرا در کهنسالی

صحبت کردن مهمترین مهارتی است که به آن نیاز خواهید داشت

THREE . Don’t believe all you hear, spend all you have or sleep all
you want .

هر آنچه را که می شنوید باور نکنید

هر طور که دوست دارید زندگی کنید

FOUR .
When you say, ‘I love you,’ mean it .

وقتی میگویید ” دوستت دارم ” واقعآ دوست بدارید

FIVE . When you say, ‘I’m sorry,’ look the person in the eye .

وقتی از کسی “معذرت خواهی” می کنید در چشمانش نگاه کنید

SIX . Be engaged at least six months before you get married .

قبل از ازدواج شش ماه نامزد بمانید

SEVEN .
Believe in love at first sight .

به عشق در یک نگاه اعتقاد داشته باشید

EIGHT . Never laugh at anyone’s dreams . People who don’t have dreams
don’t have much .

هیچ گاه به آرزوهای کسی نخندید
انسانی که آرزو نداشته باشد هیچ چیز ندارد

NINE . Love deeply and passionately . You might get hurt but it’s the
only way to live life completely .

عمیق و عاشقانه عشق بورزید
شاید لطمه بخورید , ولی این تنها راه برای کامل زیستن است

TEN . . In disagreements, fight fairly . No name
calling .

در اختلافات منصف باشید
هیچ گاه اسم کسی را در دعواهایتان نیاورید

ELEVEN . Don’t judge people by their relatives .

هیچ گاه کسی را با بستگانش نسنجید

TWELVE . Talk slowly but think quickly .

آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید

THIRTEEN! . . . When someone asks you a question you don’t want to
answer, smile and ask, ‘Why do you want to know?’
هرگاه کسی از شما سوالی پرسید که مایل به پاسخ دادن آن نبودید
لبخندی بزنید و بپرسید که برای چه می خواهی بدانی

FOURTEEN . Remember that great love and great achievements involve
great risk .

به خاطر داشته باشید که عشق و دستاورد های بزرگ
فقط با ریسک ممکن است

FIFTEEN . Say ‘bless you’ when you hear someone sneeze .

وقتی کسی عطسه میکند به او بگویید عافیت باشد

SIXTEEN . . When you lose, don’t lose the lesson .

از هر شکستی درس بگیرید

SEVENTEEN . Remember the three R’s: Respect for self; Respect for
others; and Responsibility for all your actions .

سه چیز را به یاد داشته باشید: احترام به خود
احترام به دیگران
و مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید

EIGHTEEN . Don’t let a little dispute injure a great friendship .
اجازه ندهید یک اختلاف کوچک دوستیتان را خدشه دار کند

NINETEEN .
When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it .

وقتی متوجه اشتباه خود شدید با قاطعیت برای اصلاح آن قدم بردارید

TWENTY . . Smile when picking up the phone . The caller will hear it
in your voice .

وقتی تلفن را برمیدارید لبخند بزنید . مخاطب شما لبخند را حس میکند

TWENTY- ONE . Spend some time alone .

مدتی را تنها سپری کنید

A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart

دوست واقعی کسی است که دستت را بگیرد و قلبت را احساس کند

Do not keep this message .

این نامه را نزد خود نگه ندارید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نـويسنـده: sorna
تـاريـخ: اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۲
بدون ديدگاه

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: بدون دیدگاه)

*

code

تبليغـــات متنـــي
خرید هاست ارزان