سایت سرگرمی تفریحی

کلمات اختصاری در چت

کلمه یا جمله اصلی

معنی به فارسی

اختصار در چت

Hi There
سلام
HT
How Are You? حالت چطوره؟ HRU
Age/Sex/Location سن/ جنس /مکان ASL
has left the chat چت را ترک کرده poof
Az Far As I Know تا آنجایی که من می دانم AFAIK
As Soon As Possible به زودی ASAP
Oh My God اه خدای من OMG
Boy Friend دوست پسر BF
Girl Friend دوست دختر gf
By The Way راستی BTW
On The Other Hand از طرف دیگر OTOH
Email Message پیغام الکترونیکی EMSG
Face to Face رو در رو F2F
Tank You متشکر از شما TY
In Any Event در هر صورت IAE
Oh I See عجب . فهمیدم OIC
I See فهمیدم IC
In My Oponion به نظر من IMO
I`m Sorry متاسفم IMS
Love You Foreve برای همیشه دوستت دارم LYF
Love Ya دوستت دارم LY
I Love You دوستت دارم ILY
For Your Information جهت اطلاع تو FYI
In Othere Word به بیان دیگر IOW
Just Kidding شوخی می کنم JK
Evil Grin پوزخند شیطانی EG
Big Evil Grin خنده شدید شیطانی BEG
Laugh خنده L
Laugh Out Loud خندیدن با صدای بلند LOL
Smile لبخند S
Rolling on Floor Laughing از خنده رو زمین غلط زدن ROFL
Rolls on The Floor Laughing از خنده رو زمین غلط زدن ROTFL
Private Message پیغام خصوصی PM
Kiss on Cheek بوسه بر گونه KOC
Hug and Kiss بوسه زدن و بغل کردن H&K
Thanks متشکر TNX
Kiss o�n Lips بوسه روی لبها زدن KOL
Later بعدا L8R
Fingers Crossed دعا کردن FC
Write Back Soon زود جواب نامه را بده WBS
Don’t Write Back جواب نامه را نده DWB
Long Time No See برای مدت طولانی بی خبر بودن LTNS
Be Right Back الان بر میگردم BRB
Be Back Soon زود بر میگردم BBS
Be Back Later بعدا بر می گردم BBL
Talk To You Later بعدا به تو می گویم TTYL
Thinking Of You به فکر تو هستم TOY
Till Next Time تا دفعه بعد TNT
See You Later بعدا می بینمت SYL8TR
See You Soon به زودی می بینمت SYS
See You می بینمت CU
Gone For Now فعلا میروم GFN
Glad To See You از دیدن تو خوشحال شدم GTSY
Nice To See You از دیدن تو خوشحال شدم Nice 2 C U
Away From Keyboard دور از صفحه کلید AFK
Good Luck موفق باشی GL
Ta Ta For Now فعلا خداحافظ TTFN
Bye Bye Now خداحافظ BBN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نـويسنـده: admin
تـاريـخ: اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۱
بدون ديدگاه

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: بدون دیدگاه)

*

code

تبليغـــات متنـــي
خرید هاست ارزان